Algemene voorwaarden

 

Graag uw aandacht voor de algemene voorwaarden van Speltherapie-Baarn.

 

Annuleren

Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Therapiesessies die niet binnen 24 uur zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Factuur per e-mail

Facturen worden aan het einde van de maand per e-mail verstuurd naar het door u opgegeven mailadres.

 

Betalingsgegevens

U kunt de factuur voldoen op NL12 RABO 0303 5910 21 t.n.v. Speltherapie-Baarn onder vermelding van het factuurnummer.

 

Betalingstermijn

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de speltherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan de speltherapeut de therapie (tijdelijk) staken zonder dat zij daar op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

 

Privacy regelement

De speltherapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering (Wet op de Persoonsgegevens). Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken. Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. Vijftien jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.

 

 

 

Huilt uw kind veel?
 Neem vrijblijvend contact op met Speltherapie-Baarn.

 

Neem contact op

 

Contact informatie

Speltherapie-Baarn

Lepelaarstraat 2

3742 XP Baarn

 

Telefoon  06 - 466 38 001

Mail  mariska@speltherapie-baarn.nl

Website  www.speltherapie-baarn.nl

Links

Speltherapie-Baarn is aangesloten bij Therapeuten Collectief Eemland

Speltherapie-Baarn is aangesloten bij de stichting www.rbcz.nu

Meer over speltherapie

Speltherapie-Baarn is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

© Ontwerp: Studio Bosgra - Tekst: Marina Heij [Tekstproducties]