Algemene voorwaarden

Graag uw aandacht voor de algemene voorwaarden van Speltherapie-Baarn.

Annuleren

Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Therapiesessies die niet binnen 24 uur zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Factuur per e-mail

Facturen worden aan het einde van de maand per e-mail verstuurd naar het door u opgegeven mailadres.

Betalingsgegevens

U kunt de factuur voldoen op NL12 RABO 0303 5910 21 t.n.v. Speltherapie-Baarn onder vermelding van het factuurnummer.

Betalingstermijn

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de speltherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan de speltherapeut de therapie (tijdelijk) staken zonder dat zij daar op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

Huilt uw kind veel?
Neem vrijblijvend contact op met Speltherapie-Baarn.