Privacy en klachten regeling

In het kader van de Privacywetgeving (AVG) leest u hieronder hoe de praktijk zorgvuldig omgaat met uw gegevens.

Uw privacy

In het geval van behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij de school.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier
 • Digitale cliëntgegevens worden opgeslagen in een beveiligde computeromgeving
 • Papieren dossiers bewaar in een afgesloten dossierkast

Privacy in het dossier

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, om een factuur op te stellen.
 • Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van de gegevens, zal ik jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Indien de behandeling deels vergoed wordt door de zorgverzekeraar, ontvangen ouders een zorgnota. Hierop staan de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat ouders de nota kunnen declareren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam en adres
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling (bijvoorbeeld sessie of consult) zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode
 • De kosten van de behandeling

Gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of exporteren

Ouders hebben het recht om het dossier in te zien. Zij hebben echter geen recht tot inzage in persoonlijke aantekeningen van mij als behandelend therapeut. Ouders hebben tevens het recht gegevens in het dossier te corrigeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt. De door mij geschreven conclusies of indrukken vallen niet onder het recht op correctie. Daarnaast hebben ouders het recht om informatie uit het dossier te (laten) exporteren, zodat de overdracht aan een andere zorgaanbieder mogelijk wordt. Ouders kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of export sturen naar mariska@speltherapie-baarn.nl

Aansprakelijkheid

Als therapeuten ben ik gediplomeerd lid van verschillende beroepsverenigingen en handel naar hun beroepscode:

 • Nederlandse Vereniging Voor Speltherapie (NVVS)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
 • Tevens hebben wij een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders blijven ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kinderen.

Beroepscode en klachtenprocedure

De door de FVB/NVVS geformuleerde beroepscode geldt als richtlijn voor het handelen van de bij de FVB/NVVS aangesloten beroepsbeoefenaren. Hier kunt u de beroepscode inzien. Bent u het niet eens met de gang van zaken dan hoor ik dat graag van u. Hier leest u wat u kunt doen. De klachtenprocedure inzake de jeugdwet, de klachtenprocedure voor overige cliënten als het beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut en beroepsprofiel speltherapeut kunt u inzien. Ik ben in het bezit van een (recente) Verklaring omtrent het Gedrag.

Ik ben verplicht om bij vermoeden van een dreigende situatie rond de cliënt hier melding van te doen in de verwijsindex.

Huilt uw kind veel?
Neem vrijblijvend contact op met Speltherapie-Baarn.